Moss Næringspark

293.000 m2 AREAL REGULERT TIL NÆRINGSBEBYGGELSE
Industri - lager - logistikk

Moss Næringspark ligger ved E6, midt mellom Oslo og Svinesund.
Moss er et naturlig sentrum for transport, logistikk og
kommunikasjon i Norges sørøstlige del. 
I tillegg til ferdig opparbeidede tomter, kan Skolt stå som totalleverandør av ferdige bygg.

Kontakt meg om dette ›

Fakta om Moss Næringspark I/L 7 - 12

Moss Næringspark består av 293.00 m2 regulert område beregnet for industri, service- eller håndverksbedrifter, lager og logistikkvirksomhet.

 • Maksimalt tillatt bebygd areal er 65% (70% med "grønne" takflater)
 • Utelagring er tillatt på deler av tomta
 • Byggehøyde kan være opp mot 35 meter på deler av tomten
 • Vann, avløp, strøm og fiber blir lagt opp mot tomtegrensen
 • Glimrende grunnforhold gir god prosjektøkonomi
 • Moss Næringspark er en del av kommunedelplan Moss Østre (næringsaksen), som strekker seg fra E6 ved Mosseporten og østover langs Rv120. 
   

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet!

Moss Næringspark har en ideell beliggenhet til hovedveier, havn og kollektivtransport.

 • Beliggehet ved E6, midt mellom Oslo og Svinesund
 • Øst-vest transport kan enten skje via fergen Moss-Horten eller Oslofjordtunnelen ved Drøbak
 • Moss Havn driver Norges første "dry port" innlandshavn «vegg i vegg»
 • Moss Havn har direkte forbindelse med de største havnene i Norge og Europa
 • Godt kollektivtilbud til Oslo, Østfoldbyene, Gardermoen og utlandet

Klikk for større bilde.

 Eksisterende leietakere

Det er stor interesse for etablering i Moss Næringspark. Det er inngått to større avtaler, men det er fortsatt ledige arealer.

Posten Norge AS
93.500 kvadratmeter bebyggbart areal ble overtatt av Posten Norge AS 10. august 2022.  (I/L 9 og 11). 60.000 kvadratmeter skal være avrettet sommeren 2023, slik at Postens byggearbeider kan begynne.
Uttak av 1.000.000 tonn overskuddsfjell, hvorav hoveddelen skal transporteres til Moss Pukkverk og benyttes som råvare til pukk. Opsjon på ytterligere 20.000 m2 (del av I/L 10) bebyggbart.

Nrep Logicenters
Det er inngått avtale om salg av 75.000 kvadratmeter bebyggbart area (I/L 8) til Nrep Logicenters. Området overdras mest sannsynlig 1. desember 2022.

Ledige arealer

Planen er å leie ut og bebygge gjenværende, totalt cirka 105.000 kvadratmeter.

 • Gjenværende fordeler seg på inntil 42.000 m2 sammenhengende areal på I/L 8 (tomt V2 og V3), 53.000 m2 på I/L 10 og 12 (tomt Ø2 og Ø3) og 9.000 m2 på I/L 7 (tomt V4). Maksimal byggehøyde i intervallet 10 m til 20 m.

 • De vestlige tomtene (V2, V3 og V4) avrettes p.t., og vil kunne være byggeklare i løpet av inntil 6 måneder. De østlige (Ø2 og Ø3) forutsetter uttak av mye overskuddsfjell samt ferdigstillelse (I/L 12) av den offentlige veien (o_KV2), hvilket vi vurderer «minimum» vil ta 2 – 3 år.

Moss Næringspark bidrar til det grønne skiftet

 • Alt overskuddsfjell benyttes som kortreist råvare i Moss Pukkverk og drøyer fjellreserven i Moss Pukkverk

 • Alle overskuddsmasser lagres i tilstøtende voller, som også skjermer næringsområdet mot omgivelsene og motsatt. Vollene avsluttes med stedlige vekstlige masser.

 • Det planlegges å bygge energisentral med varmepumpeeffekt på 4 MW, hvorav 2,5 MW baseres på vann fra Vansjø. Dette vil være tilstrekkelig til å varme opp hele næringsparken (I/L 7 – 12). Investeringskostnad er anslått til på 60 – 65 MNOK.

 • Høyspentkabler er for tiden under bygging fra Solgård Skog, som vil tilføre 12 MW. Det vurderes å doble denne til 24 MW, hvorav deler evn. kan benyttes til lading av større kjøretøy.

 • Deler av skjermingsvollene kan sannsynligvis benyttes til solcellepaneler.

 • Næringsparken planlegges omfattet med rutebuss.

Ta kontakt dersom Moss Næringspark I/L 7 - 12 er interessant for deg !

Skal virksomheten etableres på Østlandet eller har den rett og slett bare et stort behov for mer plass? 
Med nærhet til vei, jernbane og sjø, er Moss et godt alternativ når man vurderer områder virksomheten skal etableres i.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Moss innlandshavn

Copyright: Moss Havn

Mosseregionen 

Mosseregionen består av kommunene Moss, Råde og Våler. Hobøl og Vestby regnes også til omlandet rundt Moss.

Moss er en industriby som ligger sentralt ved Oslofjordens østside, og som ligger midtvegs mellom Oslo og Sverige. Byen ligger ideelt til de viktigste hovedveiene E6 - Oslo/Gøteborg, E18 - Oslo/Stockholm og E18 Drammen/Kristiansand via ferge Moss-Horten. Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergestrekning som tar deg over fjorden til Vestfold på cirka 30 minutter.

I byen finner du en av landets tre største containerhavner, Moss Havn, som med sin beliggenhet er et naturlig sentrum for transport, logistikk og kommunikasjon i Norges sørøstlige del. Havnen skal om noen år flyttes sydover for å gjøre plass til en ny jernbanestasjon som skal stå ferdig i 2024. Fire kilometer unna - ved siden av Moss Næringspark - har Moss Havn nylig åpnet en innlandshavn (dry port) for å tilfredsstille behovet for containerlogistikk.

Dobbeltsporet til Oslo vil gi betydelig kortere reisetid, og gjøre Moss til et enda mer attraktivt sted å jobbe og bosette seg.

 

Om Skolt

Eiendomsvirksomheten i Skolt startet med oppkjøpet av tomten på Solgaard Skog 11 i 1983.

Skolt har i løpet av de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter for mange år framover. Den vesentligste delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. Tomtene befinner seg i ulike stadier, fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomter.

Vi vurderer å samarbeide med andre eiendomsutviklere/investorer om utvikling av noen av disse områdene, alternativt vurderes salg. Ta gjerne kontakt med prosjektdirektør Per Olav Bernhardsen på tlf. 95 77 31 31 eller adm. dir. Karsten F. Hansen på tlf. 48 22 25 54, slik at vi i fellesskap kan gjøre en vurdering av mulighetene.